Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe w tys. zł
   2009   2010 2011 2012
Przychody netto ze sprzedaży 117 004,00 107 284,51 202 871,03 219 893,81
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 880,54 4 258,75 8 514,68 3894,84
Zysk (strata) brutto 11 974,02 3 822,41 7 514,68 1078,83
Zysk (strata) netto 9 046,36 3 257,27 3 609,88 379,26
Aktywa razem 62 799,10 100 065,15 137 141,64 123 169,49
Aktywa trwałe 25 267,76 25 695,41 29 632,64 26 683,53
Kapitał własny 35 780,86 36 789,65 39 060,75 38 647,67
Kapitał podstawowy 9 776,00 9 776,00 9 776,00 9 776,00
Liczba akcji (tys. sztuk) 9 776 9 776 9 776 9 776